TẠP CHÍ MỸ THUẬT SỐ 341-342, THÁNG 5&6/2021

50.000

TẠP CHÍ MỸ THUẬT SỐ 341-342, THÁNG 5&6/2021
Số trang: 64 trang
Trong số này bao gồm bài viết của các tác giả: Nguyễn Thị Kim, Tạ Quang Bửu, Trịnh Lữ, Mai Ngọc Oanh, Lê Thiết Cương, Hoàng Anh, Ngụy Hữu Tâm, Đặng Thanh Vân, Trần Hậu Yên Thế, Văn Đồng, Kim Xuân, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Anh Thư…